Regulamin

REGULAMIN BIURA PRASOWEGO GG NETWORK S.A.

 1. Biuro Prasowe GG Network S.A. jest platformą prowadzoną przez spółkę pod firmą: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [03-812] przy ul. Kamionkowskiej 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264575, NIP: 867-19-48-977 posiadającą kapitał zakładowy: 1 758 461,10 zł – wpłacony w całości (dalej: „GG Network S.A.”), adresowaną do dziennikarzy i innych osób zainteresowanych działalnością GG Network S.A. (dalej: „Biuro Prasowe”).
 2. Biuro Prasowe dostępne jest na stronie internetowej działającej w domenie www.gadu-gadu.pl/biuro-prasowe.
 3. W Biurze Prasowym gromadzone są dane i informacje dotyczące bieżącej działalności GG Network S.A. oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej GG Network S.A. w szczególności dotyczące wydarzeń, w których GG Network S.A. uczestniczy lub które organizuje oraz produktów i usług oferowanych przez GG Network S.A.
 4. Dostęp do Biura Prasowego i korzystanie z danych i informacji zgromadzonych w Biurze Prasowym jest bezpłatny.
 5. GG Network S.A. wyraża zgodę na korzystanie z danych i informacji zgromadzonych i udostępnionych w Biurze Prasowym wyłącznie w celach informacyjnych. Zabrania się bez uprzedniej pisemnej zgody GG Network S.A. wykorzystywania danych i informacji zgromadzonych i udostępnionych w Biurze Prasowym do celów marketingowych lub promocyjnych własnej działalności oraz własnych produktów lub usług.
 6. Do korzystania z Biura Prasowego upoważnione są osoby, które dokonają czynności rejestracyjnych określonych przez GG Network S.A.
 7. Rejestracja obejmuje następujące kluczowe kroki:
  • zamierzający korzystać z Biura Prasowego wprowadza wymagane dane i informacje za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego w Biurze Prasowym wpisując swój login i hasło, przy czym wprowadzenie niektórych określonych przez GG Network S.A. danych jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania z Biura Prasowego. Niepodanie tych danych powoduje przerwanie procedury rejestracji.
  • zamierzający korzystać z Biura Prasowego potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść. Niepotwierdzenie swojej zgody na treść Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji.
  • zamierzający korzystać z Biura Prasowego wykorzystując udostępnione w tym celu przez GG Network S.A. narzędzia musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) w celach związanych z przeprowadzaniem Biura Prasowego. Korzystający z Biura Prasowego w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją korzystającego z Biura Prasowego z tej usługi.
  • po wykonaniu czynności, o których mowa w Punkcie 8 a) – c) Regulaminu, system informatyczny przekazuje zamierzającemu korzystać z Biura Prasowego o udzieleniu dostępu do Biura Prasowego.
 8. GG Network S.A. zastrzega sobie prawo odmowy umożliwienia dostępu do Biura Prasowego bez podania przyczyn mimo wykonania przez zamierzającego korzystać z Biura Prasowego czynności rejestracyjnych, o których mowa w Punkcie 8 Regulaminu jak również czasowej lub stałej blokady dostępu do Biura Prasowego.
 9. Część danych i informacji zgromadzonych i udostępnianych w Biurze Prasowym jest udostępniana publicznie bez konieczności wykonywania czynności rejestracyjnych, o których mowa w Punkcie 8 Regulaminu.
 10. GG Network S.A. informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Biura Prasowego, struktury Biura Prasowego, oprogramowania komputerowego stanowiącego podstawę funkcjonowania Biura Prasowego, a także wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych GG Network S.A. wykorzystywanych w ramach Biura Prasowego, a dobra te chronione są odpowiednio przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) (dalej: „Prawo Autorskie”), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), prawa Unii Europejskiej oraz wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi.
 11. GG Network S.A. informuje, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub uzyskał stosowaną licencję do wykorzystania w ramach Biura Prasowego poszczególnych jego elementów, w tym artykułów, publikacji, broszur, zdjęć, prezentacji multimedialnych, filmów, programów komputerowych stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, jeżeli inaczej nie zastrzeżono w związku z udostępnieniem danej informacji.
 12. Jakiekolwiek korzystanie z danych i informacji zgromadzonych w Biurze Prasowym wykraczające poza zakres, o którym mowa w Punkcie 5 Regulaminu wymaga uprzedniej zgody GG Network S.A.. W przypadku publikacji wyników badań prowadzonych przez GG Network S.A., korzystający z Biura Prasowego mogą je wykorzystywać dla celów określonych w Punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
 13. GG Network S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez osobę korzystającą z Biura Prasowego z informacji zawartych w Biurze Prasowym, chyba że szkoda taka powstała z winy umyślnej GG Network S.A.
 14. Osoba korzystająca z Biura Prasowego uprawniona jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przez GG Network S.A.
 15. Reklamacja powinna zostać doręczona GG Network S.A. na adres poczty elektronicznej k.adamyczk@gadu-gadu.pl lub przesłana listem poleconym na adres do korespondencji wskazany w Punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do GG Network S.A.. Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja nie zawierająca danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie rozpatrywana przez GG Network S.A.
 16. GG Network S.A. dołoży starań w celu rozpatrzenia reklamacji w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, GG Network S.A. zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym korzystającego z Biura Prasowego podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 17. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji GG Network S.A. udzieli osobie korzystającej z Biura Prasowego odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedz przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w treści reklamacji.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010.
 19. GG Network S.A. uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. GG Network S.A. poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Biura Prasowego. Brak akceptacji zmiany postanowień Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z Biura Prasowego.
 20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Pobierz nowe GG